สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในปี พ.ศ. 2550
ชื่อ สถาบันเทคโนโลยีการบิน ปัจจุบันได้เปลี่ยนขื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศจัดตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินระดับภูมิภาค
โดยมีภารกิจที่หลักที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการการบิน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ความชำนาญ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อออกไปปฏิบัติงานในแวดวงอุตสาหกรรมการบิน
ตลอดจนการพัฒนาความรู้และวิจัยด้านการบิน การให้บริการทางวิชาการด้านการบินแก่สังคมรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์บุคลากรด้านการบิน
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการดี มีคุณธรรม ทันเทคโนโลยี” สู่แวดวงอุตสาหกรรมการบินในอนาคตอันใกล้นี้
และด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทของคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ จึงมั่นใจว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับความรู้ และการพัฒนาตนเองได้อย่างดี

ปัจจุบันสถาบันฯ มีหลักสูตรที่จัดการเรียนกรสอน จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร
และกำลังมีแผนงานที่จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการบินในอนาคตด้วยหลักสูตรฝึกอบรม (Trainingprogram)
ปริญญาตรี (Bachelor degree) ปริญญาโท (Master degree) ปริญญาเอก (Doctoral degree)
และการทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral) ต่อไป

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสร้างเครือข่ายการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศด้านการบิน การบริการ และอวกาศตามมาตรฐานสากล

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมีเครือข่ายการบริหาร วิชาการดี มีคุณธรรม ทันเทคโนโลยี”

“บัณฑิตนักปฏิบัติและมีเครือข่ายการบริหาร ในอุตสาหกรรมการบิน บริการ และอวกาศ”

1. การบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
2. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและมีเครือข่ายการบริหาร ให้สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน การบริการและอวกาศ
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมการบิน การบริการ และอวกาศ
4. นำองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบิน การบริการและอวกาศ มาประยุกต์ในงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
5. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความเป็นไทยของภาคตะวันออก
6. พัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อความต้องการในด้านการจัดการการบิน อุตสาหกรรมบริการ อวกาศหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
7. พัฒนาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้สอดคล้องตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรมการบิน การบริการและอวกาศตามมาตรฐานสากล
8. ยกระดับสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ