ภาพกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2566

โครงการ IAAT WAY 2023

คณาจารย์รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมพัฒนาทักษะในห้องเรียน

โครงการน้อมวันทา บูชาครู ปี 2566

โครงการ RUNWAY GAMES 2023

PR หลักสูตรฯ M.B.A. ภาครัฐ / โรงแรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Republic Polytechnic

ตลาดนัดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 25 @ CMU

โคงการวันแม่ 12 สิงหาคม 2566

ตลาดนัดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 25 @ PSU

บริการวิชาการ หัวข้อ "ภัยไซเบอร์"

งานเกษตรบางพระแฟร์ / เปิดบ้านการบิน

กีฬามหาวิทยาลัย "พะยอมเกมส์"

นำเสนอผลงานวิชาการ @RMUTCON