รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1
ประจำปี 2565 (ออนไลน์ผ่าน Zoom Application)

รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS) การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
การบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (IAATCON2023) (ออนไลน์ผ่าน Zoom Application)