คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ปี พ.ศ. 2566


คำสั่งที่ 001/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. บริหารสโมสรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ปีการศึกษา 2566
คำสั่งที่ 002/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
คำสั่งที่ 003/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
คำสั่งที่ 004/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
คำสั่งที่ 005/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
คำสั่งที่ 006/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร
คำสั่งที่ 007/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการการเรียนรู้เอกลักษณ์ของอาหารไทยท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและบริการ
คำสั่งที่ 008/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร
คำสั่งที่ 009/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมบันไดสู่อาชีพด้านการบิน (Forward to Aviation Career)
คำสั่งที่ 011/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการให้บริการ
คำสั่งที่ 012/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 013/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบริการ และด้านการบินและอวกาศ
คำสั่งที่ 014/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 015/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการ IAAT WAY
คำสั่งที่ 016/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่อมุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ
คำสั่งที่ 017/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการน้อมวันทา บูชาครู
คำสั่งที่ 018/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการ Runway Games
คำสั่งที่ 021/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. จัดทำคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 สทบอ.
คำสั่งที่ 022/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. บริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2566
คำสั่งที่ 023/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. บริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566