หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

รายละเอียดหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

รายละเอียดหลักสูตร