ผู้บริหารและบุคลากร


ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

อาจารย์ ดร.รชตธรรมรงค์ พชรมนต์ชัย
ผู้ช่วยอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน
E-Mail : Sompong_au@rmutto.ac.th

อาจารย์ ดร.บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
E-Mail : Boonyawat_ak@rmutto.ac.th

อาจารย์ ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
E-Mail : Sureeporn_di@rmutto.ac.th

อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนะ ธนกฤตพุฒิเมธ
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
E-Mail : Phatthana_th@rmutto.ac.th

อาจารย์ ดร.วรรษมนต์ สันติศิริ
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
E-Mail : Watsamon_sa@rmutto.ac.th

อาจารย์กิตติยา ขจรไตรเดช
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
E-Mail : Kittiya_kaj@rmutto.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

นางสาวขจีพรรณ รื่นรมย์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
E-Mail : Kajeepan_ru@rmutto.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1175

นางสาวนฤมล ทองประสี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานงบประมาณและแผน / งานการเงิน / งานพัสดุ
E-Mail : Naroemon_to@rmutto.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1176

นายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงานสารบรรณ / งานบุคลากร / งานสหกิจศึกษา
E-Mail : Watcharapong_kh@rmutto.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1171

นางสาวสุทธิรัตน์ แกล้วกล้า
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
ปฏิบัติงานวิชาการระดับปริญญาตรี / งานประกันคุณภาพ
E-Mail : Suttirat_kl@rmutto.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1176

นางสาวณัฏฐกานต์ สุขจิตต์
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
ปฏิบัติงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
/ งานสารสนเทศ
E-Mail : Natthakan_su@rmutto.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1174

นางสาวศิริกัญญา กรอกกลาง
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการอุดมศึกษา
ปฎิบัติงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ /
งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
E-Mail : Sirikanya_kr@rmutto.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : 1174

นางสาวมณีรัตน์ น่วมมะสิงห์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

นายภัทราวุธ ไทยทอง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์