รายชื่อเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมของมหาวิทยาลัย


โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 (วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566)
พิธีเปิดงานเกษตรบางพระแฟร์ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566 (วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 16 พะยอมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 (วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 16 พะยอมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 (วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566)
โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2567 (วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567)
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567)
กิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชน (วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567)
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย (วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567)
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567 (วันพุธที่ 10 เมษายน 2567)
กิจกรรมประเพณีแห่พญายมตำบลบางพระ ประจำปี 2567 (วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567)
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567)