คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ปี พ.ศ. 2565


คำสั่งที่ 001/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. บริหารสโมสรนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 002/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. โครงการการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ในวิถีปกติใหม่ (New Normal)
คำสั่งที่ 003/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการจัดการการบิน และการเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
คำสั่งที่ 004/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 005/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 006/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมกรตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 008/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
คำสั่งที่ 008/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
คำสั่งที่ 009/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการน้อมวันทา บูชาครู
คำสั่งที่ 010/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการ Runway Games
คำสั่งที่ 011/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการ IAAT Donate Blood
คำสั่งที่ 015/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. บริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 016/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. บริหารคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 017/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. จัดทำคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
คำสั่งที่ 018/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. จัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 019/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2565 สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
คำสั่งที่ 020/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. พัฒนาแผนกลยุทธ์สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ พ.ศ.2566-2570
คำสั่งที่ 021/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยงของบุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
คำสั่งที่ 022/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินงานโครงการงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีกรบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก