ผลการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษา


โครงการ IAAT WAY (วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)
โครงการ น้อมวันทาบูชาครู (วันที่ 10 สิงหาคม 2566)
โครงการ RUNWAY GAMES (วันที่ 18 สิงหาคม 2566)