คำสั่งสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ปี พ.ศ. 2567


คำสั่งที่ 001/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. บริหารสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
คำสั่งที่ 002/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินการเลือกตั้งนายกและกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567
คำสั่งที่ 003/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2566
คำสั่งที่ 004/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. สโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567
คำสั่งที่ 005/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้การจัดการบริการภาคพื้นของนักศึกษา สาขาการจัดการการบิน
คำสั่งที่ 006/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อธุรกิจการให้บริการ
คำสั่งที่ 007/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร สทบอ. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และการจัดการกลยุทธ์องค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2567
คำสั่งที่ 010/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)
คำสั่งที่ 011/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร
คำสั่งที่ 012/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมกลั่นกรองหลักสูตร
คำสั่งที่ 013/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนต่อชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและบริการ
คำสั่งที่ 014/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ตรวจสอบและกลั่นกรองหลักสูตร บธ.ด. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)
คำสั่งที่ 015/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก. ดำเนินโครงการการบริการและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน (Service and Safety in Aviation Industry)
คำสั่งที่ 016/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก.ดำเนินกิจกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
คำสั่งที่ 017/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก.ดำเนินกิจกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
คำสั่งที่ 018/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก.ดำเนินกิจกรรมตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567
คำสั่งที่ 019/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คกก.ดำเนินงานในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์