การจัดการความรู้ : Knowledge Management (KM)


ด้านการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2566 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสอนกับนักศึกษา New Generation
ปีการศึกษา 2565 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนหลักสูตรภาคนอกเวลา
ปีการศึกษา 2564 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน

ด้านการวิจัย

ปีการศึกษา 2566 เรื่อง การหาประเด็นปัญหาเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่/ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ปีการศึกษา 2565 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการวิจัยหลักสูตรภาคนอกเวลา
ปีการศึกษา 2564 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการวิจัยในวิถีปกติใหม่กับงานบริการวิชาการด้านการบิน